อยากได้ IELTS มากกว่า 7.0 ต้องสร้างประโยคแบบ ADVERBIAL CLAUSE


Adverbial Clause คือ อีกแกรมม่าที่ใช้ในการแต่งประโยคแบบ Complex Sentence ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนพาร์ท Speaking และ Writing ให้ได้คะแนนดี เพราะถ้าน้องๆเริ่มพูดหรือเขียนโดยใช้ Complex Sentence น้องๆจะได้จัดให้อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนของ band 6.0 ขึ้นไปทันที ถึงแม้ว่าเราจะมีการใช้แกรมม่าผิดไปบ้าง แต่การสร้างรูปประโยคแบบ Complex sentence แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น

Adverbial Clause มีหลายประเภท แตกต่างกันตามการใช้งาน ดังนี้

  1. Time Clause: ประโยคย่อยที่แสดงช่วงเวลา ที่ไม่ใช้ช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น at 12 o’clock แต่เป็นการแสดงช่วงเวลาจากเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่าง

ตัวอย่างคำ: before, after, as, since, until, till, when, while, whenever

ตัวอย่างประโยค: As the climate gets hotter, sea levels will rise.

  1. Conditional Clause: ประโยคที่แสดงเงื่อนไข หรือตั้งเหตุการณ์สมมติ เช่น If she drinks milk, she would have diarrhea เป็นต้น โดยเหตุการณ์สมมตินั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หรือสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็ได้ ใช้เหมือนกับการใช้ If clause นั่นเอง

ตัวอย่างคำ: if, unless, provided (that), in case

ตัวอย่างประโยค: Our food will not be safe unless chemical fertilizer are banned.

  1. Reason Clause: ประโยคย่อยที่อธิบายเหตุผล

ตัวอย่างคำ: because, since, as

ตัวอย่างประโยค: Since the government cut spending, poverty has increased.

  1. Purpose Clause: ประโยคย่อยที่แสดงจุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่างคำ: in order to, so as, so that, to

ตัวอย่างประโยค: She went to the gym so that she could lose weight.

  1. Concession Clause: คือประโยคแสดงการขัดแย้งของ 2 ประโยค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ตัวอย่างคำ: although, even though, whereas, while, though

ตัวอย่างประโยค: The Minister wants to increase taxes though his party disagrees.

  1. Place: คือประโยคย่อยที่บอกตำแหน่ง หรือสถานที่

ตัวอย่างคำ: wherever, where

ตัวอย่างประโยค: Where there’s a will, there’s a way.

กฎการใช้ Adverbial Clause

  1. สามารถเปลี่ยนตำแหน่งประโยคได้

เพราะ Complex sentence ประกอบด้วย 2 ประโยค ดังนั้น การใช้สามารถสลับประโยคขึ้นต้นได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความสวยงามทางด้านภาษา

  1. เครื่องหมาย “,” หรือคอมม่า (Comma)

หลายๆครั้งใน Adverbial Clause โดยใช้ประโยคย่อยขึ้นต้น เราจำเป็นจำต้องใช้เครื่องหมาย “,” หรือ comma เมื่อจบประโยคย่อยนั้น แล้วค่อยเริ่มต้นประโยคต่อไป เช่น After I have finished studying, I intend to work abroad. ซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องหมายให้ถูก เพราะไม่งั้นก็จะถูกหักคะแนนได้

  1. เลือกใช้ความหมายของคำให้ถูก

ถึงแม้ว่าจะมีการแยกประเภทของ Adverbial Clause และใช้คำตามประเภทเหล่านั้นแล้ว แต่ในความเป็นจริง คำแต่ละคำก็มีความหมายเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้คำให้ถูกความหมายด้วย เช่น I will go if you go. แต่เราไม่สามารถพูดว่า I will go unless you go. แต่เราต้องใช้ว่า I won’t go unless you go. ถึงจะเป็นการใช้คำอย่างถูกต้องตรงความหมาย

ข้อควรระวัง

หลายๆครั้งการมักจะมีการใช้ Adverbial Clause ผิดแบบง่ายๆ หรือเรียกได้ว่าเป็น Common Mistake นั่นก็คือ การแบ่งส่วนประโยคผิด หรือจบประโยคเร็วเกินไป ตัวอย่างเช่น I intend to work abroad. After I have finished studying. จะเห็นได้ว่า นี่เป็นการแบ่งประโยคผิด ทำให้ความหมายไม่สมบูรณ์ ต้องจำไว้กว่า ประโยคย่อย หรือ dependent clause จะต้องมีประโยคหลัก หรือ independent clause ประกอบอยู่ด้วย ความหมายจึงจะสมบูรณ์

 

โดยการเรียน complex sentence จะสอนอยู่ในหลักสูตร Power Writing ของ English Studio by Mango ด้วยนะค้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE@mangolearning หรือโทร 02-129-3313 ได้เลยค่า