Cashmere High School


ค่ายซัมเมอร์แคมป์ประเทศอังกฤษ 1 เมษายน - 21 เมษายน 2561
สำหรับน้องๆ อายุ 13 ปีขึ้นไป

โรงเรียนมัธยมชื่อดังของเมืองไคร้เชิร์ท เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ พักกับครอบครัว Homestay

ราคาขายรวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
– ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ
– ค่าอาหารเช้า และเย็นทุกวัน
– ค่าลงทะเบียน, ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
– ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำนวณจากค่าสินจ้างและบริการ)
– ค่าทัศนศึกษา 4 วัน
– ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
– ค่าทิป, ค่าขนกระเป๋า กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– อาจารย์คนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 15 คน)
ราคาขายไม่รวม
– ค่าทำหนังสือเดินทาง
– ค่าอาหารกลางวัน
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

Summer Camp

Ackworth School


Harrow House International