รายชื่อของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และหลักสูตรที่ ก.ต.รับรอง สำหรับการสอบสนามจิ๋ว


เรียนต่อโทกฎหมายที่อังกฤษ: อัพเดทรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ ก.ต.รับรองแล้ว ล่าสุด

 

สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อโทกฎหมายที่อังกฤษเพื่อสอบเป็นผู้พิพากษา และอัยการ สนามจิ๋วในอนาคต ฟังทางนี้!

ล่าสุด กันยายน 2561 ทาง ก.ต.ได้อัพเดทรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก ก.ต.แล้ว

สรุปแบบง่ายๆ หลักสูตรที่ ก.ต.รับรองแบ่งเป็น 2 แบบ คือ รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้านทางกฎหมาย (รับรองแบบทั่วไป)และรับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน(รับรองแบบเฉพาะด้าน)แต่อย่างไรก็ตาม หากหลักสูตรที่อยากเรียนจะยังไม่อยู่ในรายชื่อที่ ก.ต.รับรองแล้ว น้องๆสามารถยื่นขอเพื่อให้ ก.ต. รับรองได้เช่นกันค่ะ

  1. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้านทางกฎหมาย(จำแนกตามประเทศ)

1.1 สหราชอาณาจักร

1.1.1 เนติบัณฑิตอังกฤษ

1.1.2   LL.M., King’s  College London

1.1.3  LL.M., Queen  Mary and  Westfield  College   (ชื่อใหม่ Queen Mary  University  of London)

1.1.4LL.M., School  of  Oriental and  African  Studies (SOAS)

1.1.5  LL.M., University  College London

1.1.6LL.M., University  of  London

1.1.7M.A. ทางกฎหมาย,  University of  Oxford

1.1.8LL.M., University  of  Cambridge

1.1.9LL.B., University  of  Warwick

1.1.10LL.M., University  of  Essex

1.1.11LL.M., University  of  Manchester

1.1.12LL.M., University  of  Durham

1.1.13LL.M., University  of  Warwick

1.1.14LL.M., University of Edinburgh

1.1.15LL.M., London School of Economics and Political Science

1.1.16LL.B., University  of  Durham

1.1.17LL.B., University  of  Bristol

1.1.18  Master of Laws in International Law,  University of Aberdeen

1.1.19  Master of Laws (General Law),  University of Aberdeen

1.1.20LL.M.,  University  of East Anglia

1.1.21Majister Juris, University of  Oxford

1.1.22LL.M.,  University  of Nottingham

1.1.23Master of Laws in International Business Law, University of London Queen Mary and  Westfield  College

1.1.24Master of Laws in International Business Law,  University of Liverpool

1.1.25LL.M.,  University of Liverpool

1.1.26Master of Laws in Competition Law and Innovation, University of Edinburgh

1.1.27Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,  University of Essex (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)

1.1.28Master of Laws in Internet Law, University of Essex

1.1.29Master of Laws in International Financial Law, King’s College London

1.1.30Master of Laws in International Financial Law, University of Manchester

1.1.31Master of Laws in Banking Law, School of  Oriental and  African Studies  (SOAS)

1.1.32Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation, London School of Economics and Political Science

1.1.33Master of Laws in International Banking and Finance, University College London

1.1.34Master of Laws in Banking and Finance Law, University of London Queen Mary and  Westfield  College

1.1.35Master of Laws in International Law,  Oxford Brookes University

1.1.36  Master of Laws in International Business Law,  King’s College London

1.1.37  Master of Laws in International Business Law,  University College London

1.1.38Master of Laws in International Business Law, London School of Economics and Political Science

1.1.39Master of Laws in International Business Law,  University of Manchester

1.1.40Master of Laws in Commercial Law, University  of  Bristol

1.1.41Master of Laws in Corporate and Commercial Law, London School of Economics and Political Science

1.1.42Master of Laws in Commercial and Corporate Law, University of London Queen Mary and  Westfield  College

1.1.43Master of Laws in International Economic Law, University of Warwick

1.1.44    Master of Laws in Oil and Gas Law,  University of Aberdeen

1.1.45   Master of Laws in International Law,  University of Huddersfield

1.1.46  Master of Laws (Criminal Justice), University 0f Aberdeen

1.1.47   Master of Laws in Banking and Financial Law,  School of Oriental and African Studies  (SOAS)

1.1.48  Master of Laws in International Law,  University 0f Nottingham

1.1.49  Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society, University of Leeds  1.1.50Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,  University 0f Edinburgh

1.1.51Master of Laws in Law จาก University of Nottingham

1.1.52Master of Laws in Corporate and Financial Law, University of Glasgow

1.1.53  Master of Laws in International Business Law,  University of Leeds

1.1.54   Master of Laws in Commercial Law,  University of Aberdeen

1.1.55  Master of Laws in Computer and Communications, University of London, Queen Mary and Westfield  College

1.1.56Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,  University of Aberdeen

1.1.57  Master of Laws in International Economic Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)

1.1.58  Master of Laws in International Law,  University of Bristol

1.1.59  Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,  University of London Queen Mary and Westfield College

1.1.60  Master of Laws in Insurance Law,  Queen Mary University of London

1.1.61Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights, University of Aberdeen

1.1.62  Master of Laws in International Financial Law, University of Sussex

1.1.63  Master of Laws in Human Rights, University of Kent

1.1.64  Master of Laws in International Law, University of Leeds

1.1.65  Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice, University of Leeds

1.1.66  Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law, University of Sussex 1.1.67   Master of Laws in Criminal Justice,  University of Kent

1.1.68   ปริญญาเอกทางกฎหมาย,  University of Birmingham

1.1.69   Master of Laws in International Law, University of Reading

1.1.70  Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law, London School of Economics and Political Science

1.1.71   Master of Laws,  Middlesex University

1.1.72   Master of Laws in International Business Law,  Middlesex University

1.1.73   Master of Laws in Media Law, Queen Mary University of London

1.1.74   Bachelor of Arts (Law Tripos) , University of Cambridge (หลักสูตร 3 ปี)

1.1.75 ปริญญาเอกทางกฎหมาย , Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study , University of Leeds

 

  1. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน (จำแนกตามชื่อปริญญา/หลักสูตร)

2.1 กฎหมายเด็กและเยาวชน 

2.1.1 “Master  of  Laws in  Family  and Children  Law”

2.1.1.1University  College London

 

2.2 กฎหมายแรงงาน 

2.2.1 “Master  of  Labour Law and Relations”

2.2.1.1University  of  Sydney

2.2.2 “Master of Laws in Employment Law”

2.2.2.1     Middlesex University

 

 2.3 กฎหมายภาษีอากร 

2.3.1 “Master  of  Laws in  Tax  Law”

2.3.1.1King’s  College  London

2.3.1.2University  of  London Queen  Mary  and Westfield  College

2.3.1.3University  of  Florida

2.3.1.4University  of  Manchester

2.3.1.5University  of  Melbourne

2.3.1.6Boston  University

2.3.1.7Golden  Gate  University

2.3.1.8University  of  Washington

 

2.3.2 “Master  of  Laws in Taxation”

2.3.2.1    London School of Economics And Political Science

2.3.2.2     Northwestern  University School  of  Law

2.3.2.3     University of Washington 

2.3.3 “Master of Laws in Business  and  Taxation Law”

2.3.3.1University  of  Cergy – Pontoise

2.3.4 “Master  of  Laws in  International  in Taxation”

2.3.4.1University  of  Florida

2.3.5 “ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (สาขากฎหมายมหาชน-ด้านภาษีอากร)”

2.3.5.1    Universite De Paris

2.3.6 “Master  of  Laws in  International  Tax Law”

2.3.6.1    King’s  College London

 

2.4 กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา 

2.4.1 “Master  of Laws  in  Intellectual Property  Law”

2.4.1.1American  University, Washington D.C.

2.4.1.2University  of  Aberdeen

2.4.1.3Universite  De  Nantes

2.4.1.4King’s  College  London

2.4.1.5University  of  London Queen  Mary  and Westfield  College

2.4.1.6London  School  of Economics  and  Political Science

2.4.1.7Case  Western  Reserve University

2.4.1.8University  of  Melbourne

2.4.1.9  De  Paul University

2.4.1.10University  of  Aberdeen

2.4.1.11University  of London

2.4.1.12University  of  Washington

2.4.1.13John  Marshall  Law School

2.4.1.14University College London

2.4.1.15University  of  Edinburgh

2.4.1.16University  of  Leeds

2.4.1.17George Washington University

2.4.1.18Bournemouth University

2.4.1.19Boston  University

2.4.1.20Queensland University of Technology

2.4.2 “Master  of  Laws in  Intellectual  Property and  Information  Technology Law”

2.4.2.1Fordham  University

2.4.2.2Suffolk University Law school

2.4.3 “Master  of Laws  in  Intellectual Property  and  Technology Law”

2.4.3.1National  University  of Singapore

2.4.3.2  University Aix – Marseille

2.4.3.3  Washington University in St.Louis

2.4.3.4  City University of Hong Kong

2.4.4 “Master of Comparative and International Law with Specialization in Comparative Law and Intellectual Property”

2.4.4.1  Stockholms University

2.4.5 “Master  of  Laws in  Intellectual  Property”

2.4.5.1  University  of Manchester

2.4.5.2Monash  University

2.4.6 “Master of  Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law”

2.4.6.1  University of California, Los Angeles (UCLA)

 

2.4.7 “Master of Laws in European Intellectual Property Law”

2.4.7.1  Stockholms University

2.4.8 “Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy”

2.4.8.1  University of Glasgow

2.4.9 “Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy”

2.4.9.1  University of Washington

2.4.10 “Master of Laws in International Intellectual Property Law”

2.4.10.1  Brunel University

2.4.11 “Doctor of Philosophy (PH.D) Law”

2.4.11.1National Law School of India University

2.4.12 “(LL.M.) Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowladge Management”

2.4.12.1Maastricht University

2.4.13 “Master of Law in Intellectual Property and Information Law”

2.4.13    King’s College London

 

2.5 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

2.5.1 “Master  of  Laws in  International  Commercial Law”

2.5.1.1University  of  Aberdeen

2.5.1.2University  of  Sussex

2.5.1.3University  of  Leicester

2.5.1.4University  of  Dundee

2.5.1.5University  of  Nottingham

2.5.1.6University  of  Kent

2.5.1.7University  College  London

2.5.1.8King’s  College  London

2.5.1.9University  of  Newcastle Upon  Tyne

2.5.1.10University of Essex

2.5.1.11University of Glasgow

2.5.2 “Master  of  Laws in  International  Commercial and Business Law”

2.5.2.1University  of  East Anglia

2.5.2.2Vrije  University,  Amsterdam

2.5.2.3University of Essex

2.5.3 European Master  in  Transnational Trade Law and  Finance”

2.5.3.1University  of  Deusto, Spain (ภายใต้ทุนการศึกษาErasmaus Mundus)

2.5.4 “Master  of  Laws in  International  Trade Law”

2.5.4.1University  of  Essex

2.5.4.2University  of  East Anglia

2.5.4.3University  of  Sussex

2.5.4.4University  of  Northumbria

2.5.4.5University  of  Leeds

2.5.4.6Bond  University

2.5.4.7University  of  Arizona

2.5.4.8Nottingham Trent University

2.5.5 “Master  of  International and  European  Law in  International  Trade and  Investment  Law”

2.5.5.1  University  of Amsterdam

2.5.6 “Master  of  Laws in International  Trade  and Commercial  Law”

2.5.6.1University  of  Durham

2.5.7 “Master  of  International Trade  and  Commerce Law”

2.5.7.1Macquarie  University

2.5.8 “Master of Laws in International Business and Commercial Law”

2.5.8.1  University of Manchester

2.5.9 “Master of Laws in International Trade Transactions”

2.5.9.1   University 0f Manchester

2.5.10 “Master of Laws in International Business and Trade”

2.5.10.1   Fordham University

2.5.11 “Master of Law in the Field of International Trade”

2.5.11.1     University of Queensland

 

2.6 กฎหมายพาณิชยนาวี 

2.6.1 “Master  of  Laws in  Maritime  Law”

2.6.1.1  University  of Southampton

2.6.1.2  University  of Nottingham

2.6.1.3  University  of Bristol

2.6.1.4  University  College London

2.6.1.5University of Oslo, Norway

2.6.1.6Lund University, Sweden

2.6.2 “Master  of  Laws in  Legal Aspects of Marine Affairs”

2.6.2.1  University  of Wales

2.6.3 “Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit Des Affaires,Specialite Transports Maritimes” (กฎหมายขนส่งพาณิชยนาวี )

2.6.3.1   University Aix – Marseille

2.6.4 “Master Droit Economie Gestion a Finalite Recherché et Professionnelle mention etudes Europeennes et Internationals Specialite Droit et Securite des Activites Maritimes et Oceaniques” (กฎหมายพาณิชยนาวีและความปลอดภัยในกิจการทางทะเลและการสมุทร )

2.6.4.1  Universite de Nantes

 

2.7 กฎหมายล้มละลาย 

2.7.1 “Master of Laws in International Insolvency Law”

2.7.1.1      University of Leeds

 

2.8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

2.8.1 “Master  of  Laws in  International  Environmental Law”

2.8.1.1  Macquarie  University

2.8.1.2University of Kent

2.8.2 “Master  of  Laws in  Environmental  Law”

2.8.2.1Stockholm University

2.8.2.2University of Nottingham

2.8.2.3University of Dundee

2.8.2.4University of London Queen  Mary  and Westfield  College

2.8.2.5  University of New South Wales

2.8.2.6  Case Western Reserve University, Ohio

2.8.2.7  New York University

2.8.3 “Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit Des Affaires, Specialite Environnement, Securite et qualite de I’Entreprise” (กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพของธุรกิจบริษัท)

2.8.3.1  University Aix – Marseille

2.8.4 “Master of Laws in Energy and Environment”

2.8.4.1Tulane University, New Orleans

2.8.5 “Master of Laws in Global Environment and Climate Law” (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการ เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ )

2.8.5.1  University of Edinburgh

2.8.6 “Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights”

2.8.6.1    University of Kent

2.8.7 “Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development”

2.8.7.1   University of Newcastle upon Tyne

2.8.8 “Master Droit, Science Politique, a finalite recherché, mention Environnement et Developpement durable, specialité Droit de 1’environnement”

2.8.8.1  Université Panthéon – Sorbonne และ Université Paris 2Pantheon – Assas

2.8.9 “Master 2Droit de Lenvironnement” สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการและการ ผังเมือง

2.8.9.1Universite De Limoges

 

2.9 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

-ไม่มี-

 

น้องๆคนไหนยังไม่แน่ใจ ควรเลือกเรียนยังไงเพื่อให้สอบสนามจิ๋วได้ สามารถปรึกษาพี่แมงโก้ ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายโทร0851448808หรือ Line @mangolearningบริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น